หลักการบัญชี และ การวิเคราะห์ทางการเงิน

หลักการบัญชีเบื้องต้น หลายท่านสนใจเรื่องบัญชี เพื่อใช้เรียน, ใช้สอบ หรือใช้งาน แม้ใช้เวลาศึกษาจากตำราหลายเล่ม ก็ยังไม่เข้าใจ ในชุดเรียนรู้ชุดนี้จะอธิบาย ถึงที่มาที่ไปของบัญชี ตั้งแต่วิธีคิด, วิธีวิเคราะห์ รายการค้า ไปจนถึงการผ่าน รายการ เดบิต, เครดิต, การลงบัญชีแยกประเภท, การออกงบดุล, งบกำไร-ขาดทุนจากตัวอย่าง ที่จะทำให้ท่าน เข้าใจบัญชีได้ ภายในเวลา 1 วัน

 
ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบกับวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขาซื้อไปดูเพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงเจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้หลักการบัญชีโดยใช้เวลาไม่นาน
 
ในชุดนี้ประกอบด้วย 5 รายการดังนี้
 
 
1-2. หลักการบัญชีเบื้องต้น
3. การสร้างและวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด (เชิงปฏิบัติการ)
4. การสร้างและวิเคราะห์ งบกระแสเงินทุน (เชิงปฏิบัติการ)
5. การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis)

 


1,2. หลักการบัญชีเบื้องต้น 1-2

ในชุดนี้จะอธิบาย ถึงที่มาที่ไปของบัญชี ตั้งแต่วิธีคิด, วิธีวิเคราะห์ รายการค้าอย่างละเอียด ไปจนถึงการผ่าน รายการ เดบิต, เครดิต, การลงบัญชีแยกประเภท, การออกงบดุล, งบกำไร-ขาดทุนจากตัวอย่าง มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเรื่องบัญชีแยกประเภท พร้อมอธิบายถึงการลงบัญชีแยกประเภท ที่จะทำให้ท่าน เข้าใจบัญชีได้ ภายในเวลา 1 วัน

 

เนื้อหาในชุดนี้มีดังนี้

1. บทนำ
2. ประโยชน์ของการบัญชี
3. โครงสร้างทางธุรกิจ
4. กิจการค้า
5. การลงทุน
6. การจัดหาเงิน
7. การดำเนินงาน
8. ความหมายและขั้นตอนการบัญชี
9. วัตถุประสงค์การบัญชี
10. กลุ่มผู้ใช้การบัญชี
11. สมการบัญชี
12. งบดุล
13. สินทรัพย์
14. หนี้สิน
15. ส่วนของเจ้าของ
16. แบบฝึกหัดที่ 1-1
17. แบบฝึกหัดที่ 1-2
18. แบบฝึกหัดที่ 1-3
19. แบบฝึกหัดที่ 1-4
20. แบบฝึกหัดที่ 1-5
21. แบบฝึกหัดที่ 1-6
22. แบบฝึกหัดที่ 1-7
23. แบบฝึกหัดที่ 1-8
24. แบบฝึกหัดที่ 1-9
25. แบบฝึกหัดที่ 1-10
26. ตัวอย่างงบดุล
27. แบบฝึกหัดที่ 2
28. แบบฝึกหัดที่ 2 เฉลย
29. งบกำไรขาดทุน
30. รายได้
31. ค่าใช้จ่าย
32. แบบฝึกหัดที่ 3
33. การวิเคราะห์รายการค้า
34. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 1
35. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 2
36. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 3
37. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 4
38. ผลกระทบรายการค้า
39. บัญชีแยกประเภท
40. การลงบัญชี
41. ตัวอย่างการลงบัญชี 1
42. ตัวอย่างการลงบัญชี 2
43. ตัวอย่างการลงบัญชี 3
44. ตัวอย่างการลงบัญชี 4
45. ผังบัญชี
46. สมุดรายวันทั่วไป
47. สมุดรายวันทั่วไป 1
48. สมุดรายวันทั่วไป 2
49. แบบฝึกหัดที่ 4
50. แบบฝึกหัดที่ 4-1
51. แบบฝึกหัดที่ 4-2
52. แบบฝึกหัดที่ 4-3
53. แบบฝึกหัดที่ 4-4
54. แบบฝึกหัดที่ 4-5
55. แบบฝึกหัดที่ 4-6
56. แบบฝึกหัดที่ 4-7
57. แบบฝึกหัดที่ 4-8
58. แบบฝึกหัดที่ 4-9
59. แบบฝึกหัดที่ 4-10
60. แบบฝึกหัดที่ 5
61. แบบฝึกหัดที่ 5 เฉลย
62. แบบฝึกหัดที่ 6
63. แบบฝึกหัดที่ 6 เฉลย
64. แบบฝึกหัดที่ 7
65. แบบฝึกหัดที่ 7 เฉลย
66. แบบฝึกหัดที่ 8
67. แบบฝึกหัดที่ 8 เฉลย
68. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
69. แบบฝึกหัดที่ 9
70. แบบฝึกหัดที่ 9 เฉลย
71. รายการปรับปรุงบัญชี
72. เกณฑ์ทางบัญชี
73. ตัวอย่าง
74. การปรับปรุงและประเภท
75. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
76. ตัวอย่าง
77. รายได้รับล่วงหน้า
78. ตัวอย่าง
79. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
80. ตัวอย่าง
81. รายได้ค้างรับ
82. ตัวอย่าง
83. ค่าเสื่อมราคา
84. ตัวอย่าง
 

3. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (เชิงปฏิบัติการ)
 
งบการเงินที่หลายท่านคุ้นเคยคือ งบดุล และ งบกำไรขาดทุน แต่จะมีอีกงบหนึ่ง ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนคือ งบกระแสเงินสด เป็นงบที่ผู้บริหารธุรกิจ ตั้งแต่ ขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ ต่างให้ความสำคัญ เพราะจะได้ทราบถึง การได้มา และการใช้ไป ของกระแสเงินสด
ในชุดนี้จะบอกถึงแนวคิดการจัดทำ พร้อมการวิเคราะห์ อย่างละเอียด ที่จะทำให้ท่านเข้าใจ งบกระแสเงินสด ในเวลา 1 วัน
จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบ ทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชี แนะนำให้ดูเรื่อง หลักการบัญชีเบื้องต้น ก่อน
 
 
เนื้อหาในชุดนี้มีดังนี้
 
1. ความรู้พื้นฐาน
2. สมการบัญชี
3. งบดุล
4. งบกำไรขาดทุน
5. งบกระแสเงินสด ความหมาย และวัตถุประสงค์
6. ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
7. กิจกรรมหลักของงบกระแสเงินสด
8. ตัวอย่างรายงานงบกระแสเงินสด
9. การพิจารณาเงินสด
10. การจำแนกรายการเข้ากิจกรรม
11. กิจกรรมดำเนินงาน
12. กิจกรรมลงทุน
13. กิจกรรมจัดหาเงิน
14. การจัดทำงบกระแสเงินสด
15. กิจกรรมดำเนินงาน (ทางอ้อม)
16. กิจกรรมดำเนินงาน (ทางตรง)
17. เงินสดรับจากการขายสินค้า
18. เงินสดรับจาดค่าดอกเบี้ย
19. เงินสดรับจากค่าเช่าค้างรับ
20. เงินสดรับจาดกค่าเช่าล่วงหน้า
21. เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้า
22. เงินสดจ่ายค่าเงินเดือน
23. สรุปผลกระทบต่อเงินสด
24. แบบฝึกหัดกิจกรรมดำเนินงาน
25. เงินสดรับจากการขายสินค้า
26. เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้า
27. เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการขายสินค้า
28. เงินสดจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
29. รายงานงบกระแสเงินสด จากกิจกรรมดำเนินงาน
30. แบบฝึกหัดกิจกรรมลงทุน
31. เงินสดรับค่าขายที่ดิน
32. เงินสดจ่ายค่าอาคารและอุปกรณ์
33. รายงานงบกระแสเงินสด จากกิจกรรมลงทุน
34. แบบฝึกหัดกิจกรรมจัดหาเงิน
35. เงินสดรับจากการขายหุ้น
36. เงินสดจ่ายเงินปันผล
37. รายงานงบกระแสเงินสด จากกิจกรรมจัดหาเงิน
38. รายงานงบกระแสเงินสดทั้ง 2 แบบ
39. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (1)
40. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (2)
41. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (3)
42. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (4)
 

4. การสร้างและวิเคราะห์งบ กระแสเงินทุนเชิงปฏิบัติการ (เชิงปฏิบัติการ)
 
งบกระแสเงินทุน (Fund Flow Statement) เป็นงบที่บอกให้ทราบแหล่งที่มา และแหล่งใช้ไปของเงินทุน ที่มีความสำคัญกับ นักบัญชี, นักการเงิน และเจ้าของกิจการ เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินของบริษัท เมื่อทราบแล้วก็ต้องวางกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่งในชุดนี้จะทำให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการตั้งแต่การสร้าง, ปรับปรุง และวิเคราะห์งบ ในเวลาแค่ 1 วัน
 
 
เนื้อหาในชุดนี้มีดังนี้
 
1. ความรู้พื้นฐาน
2. สมการบัญชี
3. งบการเงิน
4. งบกระแสเงินทุน
5. ความหมายของเงินทุน
6. วัตถุประสงค์
7. ประโยชน์ของงบกระแสเงินทุน
8. ขั้นตอนงบกระแสเงินทุน
9. งบดุลและงบกำไรขาดทุน
10. การเปรียบเทียบงบดุล 2 งวด
11. หลักการคิดแหล่งที่มาและใช้ไป
12. การคิดเรื่องเงินสด
13. การวิเคราะห์แหล่งที่มาและใช้ไป
14. รูปแบบงบกระแสเงินทุน
15. การสร้างงบกระแสเงินทุน
16. การปรับปรุงกำไรสุทธิ
17. การปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร
18. การสร้างงบหลังปรับปรุง
19. การสร้างงบเงินทุนหมุนเวียน
20. การแยกเงินลงทุน
21. งบของเงินทุนหมุนเวียน
22. การวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน
 

5. การวิเคราะห์งบการเงิน (เชิงปฏิบัติการ)
 
การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis) จะเป็นการนำข้อมูล จากงบการเงิน มาวิเคราะห์ ดูว่ากิจการนั้นมีฐานะทางการเงิน มั่นคงหรือไม่ มีผลการดำเนินงานอย่างไร เมื่อทราบแล้ว จะได้วางกลยุทธ์ เพื่อรับมือ กับสิ่งที่เกิดขึ้น ในอนาคต
ในชุดนี้ จะทำให้ท่านเข้าใจถึง วิธีการวิเคราะห์งบ พร้อมแปลความหมาย จากผลการคำนวณ เชิงปฏิบัติการ
จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบ ทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน
ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชี แนะนำให้ดูชุด หลักการบัญชีเบื้องต้น, งบกระแสเงินสด, งบกระแสเงินทุน ก่อน
 
 
เนื้อหาในชุดนี้มีดังนี้
 
01. ความรู้พื้นฐาน
02. งบดุล
03. งบกำไรขาดทุน
04. งบกระแสเงินสด
05. งบกระแสเงินทุน
06. ความหมายการวิเคราะห์งบการเงิน
07. ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง
08. ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบ
09. วิธีการวิเคราะห์งบ
10. ขั้นตอนการวิเคราะห์
11. ข้อจำกัด
12. เทคนิคการวิเคราะห์
13. งบดุลและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ
14. การวิเคราะห์ตามแนวนอน
15.การเปรียบเทียบกับงวดก่อน 1 งวด
16. การกำหนดให้งวดหนึ่งเป็นฐาน
17. การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง
18. การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม
19. การวิเคราะห์จากข้อมูลเดิม
20. การวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้ม
21. การวิเคราะห์อัตราร้อยละของปีฐาน
22. การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วน
23. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
24. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
25. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
26. การวิเคราะห์ลูกหนี้
27. อัตราการหมุนของลูกหนี้
28. ระยะเวลาในการเก็บหนี้
29. การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ
30. อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
31. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ
32. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน
33. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
34. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
35. อัตราส่วนกำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย
36. อัตราส่วนรายได้คุ้มค่าใช้จ่ายประจำ
37. การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
38. อัตรากำไรสุทธิ
39. อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์
40. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
41. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
42. กำไรต่อจำนวนหุ้นสามัญ
43. การวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาดของหุ้น
44. อัตราส่วนราคาต่อกำไร
45. อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี
46. การวิเคราะห์ด้วยวิธีดูปอง
47. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
48. อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนผู้ถือหุ้น

 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512